ក្រសួងទេសចរណ៏ ប្រកាសគាំទ្រជួយអភិវឌ្ឍសហគមន៍ព្រៃកោងកាងទឹកសាប អោយក្លាយជាសហគមន៍អេកូទេសចរណ៍មួយដ៏គួរឲ្យទាក់ទាញ