កម្មវិធីអប់រំសុខភាពផ្លូវចិត្ត ក្រោមប្រធានបទ «ការគិតតាមបែបអនុមានរួម»