នាទីកសិកម្ម ក្រោមប្រធានបទ «ទំនើបកម្មបច្ចេកទេសវិទ្យាកសិកម្មថ្មីលើដំណាំត្រសក់»