អភិបាលខេត្តកណ្ដាលបានដោះស្រាយក្នុងករណីរំលោភកិច្ចសន្យាលើការជួលដីវត្ត