អ្នកតំណាងរាស្ត្រចុះសួរសុខទុក្្ខប្រជាពលរដ្ឋតាមផ្ទះនៅស្រុករលាប្អៀរ