វីដេអូ៖ សម្តេចតេជោ ហៅក្រុមរិះគន់ការទិញរថយន្តយោធា២៩០គ្រឿង ជាជនតិរច្ឆាន