បទ៖ មគ្គុទេសក៍សន្តិភាព

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា សូមជូន
បទ៖ មគ្គុទេសក៍សន្តិភាព
ច្រៀងដោយ៖ អ្នកនាង ជា ស្រីលីស
និពន្ធទំនុកច្រៀងដោយ៖ ឯកឧត្តម ទូច លាង
និពន្ធបទភ្លេងដោយ៖ លោក ជាង សារ៉ាត
ដឹកនាំផលិតដោយ៖ ឯកឧត្តម អេង កេងឈុន
ផលិតដោយ៖ នាយកដ្ឋានផលិតកម្មវិធីវិទ្យុ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា