ប្រទេសញូវហ្សេលែន បានផ្តល់ថវិកាប្រមាណ ៣,៨លានដុល្លារ សម្រាប់ការងារបោសសម្អាតមីននៅកម្ពុជា