បទយកការណ៍ស្វែងយល់ពី ដំណើរការ នៃការបន្តយកសុពលភាពប័ណ្ណបើកបរ

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា៖ លោកស្រី សនសាវិន