លោកជំទាវ ឱ វណ្ណឌីន អ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជា បានធ្វើបទបង្ហាញអំពីការឆ្លើយតបជំងឺកូវីដ-១៩ នៅកម្ពុជា ជូនដល់អង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO