អង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO បានប្រកាសថា ថ្នាំវ៉ាក់សាំងប្រឆាំងនឹងកូវីដ-១៩ រាប់រយលានដូស អាចនឹងត្រូវបានផលិតរួចរាល់នៅចុងឆ្នាំ២០២០