ចិន ប្រកាសថា ខ្លួនគ្មានបំណងលូកដៃចូលក្នុងការបោះឆ្នោតអាមេរិកឡើយ