ក្រសួង​សុខាភិបាល​ ចេញសេចក្តីជូន​ព័ត៌មាន​ស្តីពី​ករណី​វិជ្ជមាន​កូវីដ​១៩ថ្មី​ចំនួន​០១នាក់​នៅថ្ងៃទី​១៧ខែ​មិថុនា​ឆ្នាំ​២០២០

វិទ្យុជាតិកម្ពុជា​៖​ ដោយ​ លោក​ ចន​ ណារិទ្ធ​