បទ ៖ ថ្វាយព្រះពរជ័យ

បទ ៖ ថ្វាយព្រះពរជ័យ
ច្រៀងដោយ ៖ សិល្បករវិទ្យុជាតិកម្ពុជា
និពន្ធបទភ្លេង ៖ លោក រិន ធីរ៉ា
និពន្ធទំនុកច្រៀង ៖ លោក ពុន គ្រឹស្នា
សម្រួលខ្លឹមសារ ៖ លោក ដួង សុខគា
រៀបចំឆាក ៖ លោក ហុក សំណាង
សម្លៀកបំពាក់ ៖ លោកស្រី ពឿន ថារី
ដឹកនាំផលិត ៖ ឯកឧត្តម អេង កេងឈុន
ផលិតដោយ ៖ នាយកដ្ឋានផលិតកម្មវិធីវិទ្យុ អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា