បទ ៖ ចម្រើនព្រះជន្មព្រះមហាក្សត្រិយ៍ ព្រះមាតាជាតិ (លំនាំបទយីកេ ៖ ណរ៉េ)

បទ ៖ ចម្រើនព្រះជន្មព្រះមហាក្សត្រិយ៍ ព្រះមាតាជាតិ
លំនាំបទយីកេ ៖ ណរ៉េ
ច្រៀងដោយ ៖ លោក ចាន់ សុធី
សម្រួលបទភ្លេង ៖ លោក រិន ធីរិទ្ធ
និពន្ធទំនុកច្រៀង ៖ លោក ជិន វឌ្ឍនា
បច្ចេកទេសសំឡេង ៖ លោក ស៊ីវ សុខឿន
រៀបចំឆាក ៖ លោក ហុក សំណាង
ដឹកនាំផលិត ៖ ឯកឧត្តម អេង កេងឈុន
ផលិតដោយ ៖ នាយកដ្ឋានផលិតកម្មវិធីវិទ្យុ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា