បទ ៖ ព្រះមហាក្សត្រិយ៍សិរីខ្ពង់ខ្ពស់

បទ ៖ ព្រះមហាក្សត្រិយ៍សិរីខ្ពង់ខ្ពស់
ច្រៀងដោយ ៖ លោក ជិន វឌ្ឍនា និង កញ្ញា ផន ស្រីឃួច
និពន្ធបទភ្លេង ៖ លោក រិន ធីរិទ្ធ
និពន្ធទំនុកច្រៀង ៖ លោក ជិន វឌ្ឍនា
បច្ចេកទេសសំឡេង ៖ លោក រិន ធីរ៉ា
រៀបចំឆាក ៖ លោក ហុក សំណាង
ដឹកនាំផលិត ៖ ឯកឧត្តម អេង កេងឈុន
ផលិតដោយ ៖ នាយកដ្ឋានផលិតកម្មវិធីវិទ្យុ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា