(វីដេអូ)៖ កម្មវិធីប្រទេសខ្ញុំ ទេសចរណ៍ខ្ញុំ ក្រោមប្រធានបទ «សក្តានុពលតំបន់ទេសចរណ៍ខេត្តកំពង់ចាម»