ចិនអះអាងថាខាងយោធាខ្លួនក៏រងគ្រោះដែរ ក្រោយប្រយុទ្ធគ្នាមួយប្រាវជាមួយទ័ពឥណ្ឌាតាមព្រំដែន