ក្រសួងសុខាភិបាលបានប្រកាសថាអ្នកជំងឺកូវីដ១៩ម្នាក់ទៀតបានជាសះស្បើយនិងមិនមានករណីអ្នកជំងឺកូវីដថ្មីទេ