កម្ពុជា-ចិន នឹងបញ្ជូនមន្ត្រីជំនាញជាបន្ទាន់ឲ្យជួបពិភាក្សាគ្នា ដើម្បីសិក្សាស្តារសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា ក្រោយវិបត្តិកូវីដ១៩