សិង្ហបុរីមើលឃើញការធ្លាក់ចុះការងារច្រើនមិនធ្លាប់មាន