ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ ជូនដំណឹងពីការពន្យារពេល នៃកាលបរិច្ឆេទកំណត់ឱ្យប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង ការដាក់លិខិតប្រកាសពន្ធតាមអនឡាញ (E-Filing)

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ១៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០