បទអន្តរាគមន៍របស់ឯកអគ្គរាជទូត និងតំណាងអចិន្ត្រៃយ៍កម្ពុជា អាន សុខខឿន នៅក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្ស៖ ការបន្តសម័យប្រជុំលើកទី៤៣ កិច្ចពិភាក្សាទូទៅលើរបៀបវារៈទី៥ ស្ដីពីយន្តការសិទ្ធិមនុស្សថ្ងៃទី១៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០ ទីក្រុងហ្សឺណែវ