(វីដេអូ)៖ អភិបាលរាជធានីភ្នំពេញ បង្ហាញពីវឌ្ឍនភាពរាជធានីភ្នំពេញ ដោយសមិទ្ធផលជាច្រើនបានសាងសង់ឡើង បម្រើប្រយោជន៍ដល់ប្រជាពលរដ្ឋ និងប្រទេសជាតិ