(វីដេអូ)៖ អគារសិក្សាចំនួន២ខ្នងបន្ថែមទៀត ក្នុងស្រុកស្នួល នឹងលេចរូបរាងឡើងនាពេលខាងមុននេះ ដើម្បីបម្រើដល់ការបណ្ដុះបណ្ដាល អប់រំកូនចៅប្រជាពលរដ្ឋ