កាំកុងត្រូលចុះត្រួតពិនិត្យនៅផ្សាអង្គតាសោម ដើម្បីរកមើលស្រាថ្នាំដែលមានសារធាតុពុល