សាខាកាំកុងត្រូលខេត្តកំពង់ឆ្នាំង ចុះពិនិត្យមើលគុណភាពទំនិញ