ក្រសួងការបរទេស៖ ពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលជាប់គាំងនៅម៉ាឡេស៊ី និងមកដល់កម្ពុជាថ្ងៃនេះ