អ៊ីរ៉ាក់-អាមេរិកចាប់ផ្ដើមកិច្ចពិភាក្សាជាយុទ្ធសាស្រ្ដអំពីអនាគតនៃកងកម្លាំង USនិងទំនាក់ទំនងទ្វេភាគី