ក្រសួងអប់រំ ​ជូន​ដំណឹងពីការ​ប្រកួត​ប្រជែង​ពាន​រង្វាន់​កម្មវិធី​អក្ខរកម្ម​អន្តរជាតិ​ឆ្នាំ​២០២០ របស់​អង្គការ​សិក្សា​វិទ្យាសាស្ត្រ​អប់រំ និង​វប្បធម៌​នៃ​អង្គការ​សហប្រជាជាតិ UNESCO លើ​ប្រធាន​បទ “Teaching and Learning Literacy : The Role of Educators and Changing Pedagogies”

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០—