ផ្លូវមួយខ្សែរពីសង្កាត់ព្រះពន្លា ទៅសង្កាត់ភ្លៀត ត្រូវបានស្ថាបនាទៅជាក្រាលកៅស៊ូ