រុស្សីប្រកាសស្វាគមន៍សហរដ្ឋអាមេរិកដកកងទ័ពចេញពីប្រទេសអាល្លឺម៉ង់