អាជ្ញាធរក្រុងខេមរភូមិន្ទសំណូមពរប្រជាពលរដ្ឋវេចខ្ចប់សំរាមនិងទុកដាក់ឲបានត្រឹមត្រូវដើម្បីក្រុមហ៊ុនប្រមូលសំរាមងាយស្រួលប្រមូល