(វីដេអូ)៖ កម្ពុជាជំរុញការអភិរក្សសត្វខ្សឹប ខណៈវត្តមានបក្សីនេះមានចំនួនតិចតួចបំផុត នៅលើពិភពលោក