ក្រសួងបរិស្ថានផលិតស្ពតវីដេអូខ្លី ដើម្បីចូលរួមអប់រំពលរដ្ឋឱ្យយកចិត្តទុកដាក់ថែទាំអនាម័យបរិស្ថាន និងរស់នៅក្នុងភាពប្រក្រតីតាមគន្លងថ្មី ដែលបានឆ្លងខ្លឹមសារជាមួយក្រសួងសុខាភិបាលរួចហើយ

អគ្គនាយកដ្ឋាន វិទ្យុជាតិកម្ពុជា ៖ ដោយលោក វ៉ាង ភក្តី