អង្គការសុខភាពពិភពលោក ព្រមានទុកជាមុនថា ជំងឺកូវីដ-១៩ នឹងវាយលុកខ្លាំងលើទ្វីបអាហ្វ្រិក