បទយកការណ៍ស្ដីពី «ផ្កាអំបិលចាប់ផ្ដើមបង្ហាញវត្តមាន ទាំងនៅទីផ្សារក្នុងស្រុក និងក្រៅស្រុក»

អគ្គនាយកដ្ឋាន វិទ្យុជាតិកម្ពុជា៖ ផលិតដោយ លោក ស្រី សន សាវិន