ប្រមុខដឹកនាំកម្ពុជា-ឥណ្ឌា ឯកភាពគ្នាថាដើម្បីស្ដារស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ច សង្គមក្រោយកូវីដ-១៩ ទាមទារកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ និងសម្របសម្រួលជាអន្តរជាតិកាន់តែខ្លាំងជាងមុន