លោក ដូណាល់ ត្រាំ ចេញបញ្ជាអនុញ្ញាតឲ្យដាក់ទណ្ឌកម្មលើតុលាការអន្តរជាតិ ICC ជុំវិញការស៊ើបអង្កេតអំពីឧក្រិដ្ឋកម្មសង្រ្គាមអាមេរិក នៅអាហ្វហ្គានីស្ថាន