ក្រុមប្រឹក្សាខេត្តត្បូងឃ្មុំបានបើកកិច្ចប្រជុំសាមញ្ញលើកទី១៣ អាណាត្តិទី៣