រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ ត្រៀមកាប់ដើមឈើចំនួន២៥០ដើម ដែលមានសភាពពុកផុយ និងមានអាយុចាប់ពី១០០ឆ្នាំឡើង