អភិបាលខេត្តក្រចេះ ចូលរួមជាអធិបតិទិវាពិភពលោកប្រឆាំងពលកម្មកុមារ