ក្រសួងសុខាភិបាល ច្រានចោលករណីជនជាតិវៀតណាមវិជ្ជមានកូវីត១៩ ចេញពីកម្ពុជា