(វីដេអូ)៖ ក្រសួងបរិស្ថាន បានបង្ហាញថាចំនួនសត្វត្មាត នៅតែបន្តធ្លាក់ចុះជារៀងរាល់ឆ្នាំ