សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងសុខាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ស្តីពី ការច្រានចោលករណីជនជាតិវៀតណាមមានអាយុ ១៨ឆ្នាំ វិជ្ជមានកូវីដ-១៩ចេញពីកម្ពុជា

សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងសុខាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ស្តីពី ការច្រានចោលករណីជនជាតិវៀតណាមមានអាយុ ១៨ឆ្នាំ វិជ្ជមានកូវីដ-១៩ចេញពីកម្ពុជា