វិចារណកថា៖រួមគ្នាធ្វើយ៉ាងណាឱ្យកុមារសម្រេចក្តីសុបិន្តរបស់ខ្លួន និងការពារកុមារពីគ្រប់ទម្រង់ទាំងអស់នៃពលកម្មកុមារ

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជាសូមជូន

វិចារណកថា៖រួមគ្នាធ្វើយ៉ាងណាឱ្យកុមារសម្រេចក្តីសុបិន្តរបស់ខ្លួន និងការពារកុមារពីគ្រប់ទម្រង់ទាំងអស់នៃពលកម្មកុមារ

អានដោយ៖ លោក ប៊ូ ម៉េងយូ

ផលិតដោយ៖ អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា

ចាក់ផ្សាយ៖ តាមរយៈវិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM 918KHz និងវិទ្យុវត្តភ្នំ FM 105.70MHz