ថៃនឹងដកបំរាមគោចរពេលយប់ចេញជាការសាកល្បង ខណៈច្បាប់ក្នុងគ្រាអាសន្ននៅតែបន្តឲ្យអនុវត្ត