សម្ដេចក្រឡាហោម ស ខេង៖ ផែនការសកម្មភាព ជាផ្នែកមួយសំខាន់ក្នុងការកំណែទម្រង់រដ្ឋបាលសាធាណរៈ