មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងសុខាភិបាល និងអង្គការសុខភាពពិភពលោកចុះបំពេញបេសកម្មទន្សនកិច្ចសិក្សាស្វែងយល់អំពីការងារបង្ការ និងទប់ស្កាត់ជំងឺកូវីត១៩ នៅខេត្តរតនគិរី