(វីដេអូ)៖ សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីកាលវិភាគនៃការចរចាប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា ផ្នែកវាយនភណ្ឌ កាត់ដេរ និងផលិតស្បែកជើង សម្រាប់ឆ្នាំ២០២១